سپیده لک زاده

کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه علمی کاربردی واحد۴

مدرس سازهای سنتور ،دف وتمبک

دارای مدرک مربیگری بین المللی از سازمان فنی وحرفه ای